Autumn of Chengdu Chengdu Golden Lotus Music Competition Award List Published

发布日期: 2018-11-07     来源:

Vocal Music (Bel Canto) Award List

First prize

PILIPENKO VETA (Florence Conservatory of Music)

DEMENKOVA INNA (Tchaikovsky Conservatory of Music)

Gold prize

Hou Liwei, Yang Jun and Zhu Lu

Silver Award

Li Linlin, Wang Huan, Zhou Fei, Chen Jian, Zhang Heting

Bronze Award

Zhang Lingling, Zhu Lin, Zhao Chunhuang, Liu Xiuwang, Shuai Dan, Liu Li, Fan Xiaoqi

Excellence Award

Chen Shan, Han Yue, Xia AVAKYAN OGANES (Florence Conservatory of Music) Liu Jieshihao

Liu Jiawang Yao, Liu Yuanhao, Zhou Linlin, Zhang Lanmeng, Ding Xuyang, Li Yiman, Zhan Haohao,

 Ouyang Zhengwen, Ding Ruoxin, Li Peng, Cui Lingshan, Chen Yali, Jun Yuequan, Cao Zhiwu, Yu Song,

 Wu Jiahui,Qian Poem, Tang Yongqi, Zhao Qingqing, E Xiaosi, Hu Hengli, Ren Tingting, Hu Junjie and 

He Xiaoge Xie Hongping Chen Qingmei

                      

                                                                                The Organizing Committee of the Autumn Golden Furong Music Competition in Rongche

                                                                                                                                                                                                       November 2018加载中。。。